หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย  การประชุมใหญ่   ..  2549

…………….

 

                        โดยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์      วิธีการและการดำเนินการประชุมใหญ่      เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป            อาศัย    อำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ     จำกัด  ข้อ  63 (9)  และข้อ  84. (9)  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   

จำกัด  ชุดที่  12/2549     ครั้งที่  9/2549    เมื่อวันที่   27  กันยายน   2549   ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย     การประชุมใหญ่  ..  2549   ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วยการประชุมใหญ่  ..  2549”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่    28   กันยายน     ..   2549   เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

                                    “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ที่ประชุม” หมายความว่า  ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “สมาชิก” หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ประธานกรรมการดำเนินการ”   หมายความว่า        ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “รองประธานกรรมการดำเนินการ”   หมายความว่า  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “กรรมการดำเนินการและเลขานุการ”   หมายความว่า    กรรมการดำเนินการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “คณะกรรมการดำเนินการ”    หมายความว่า    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “กรรมการดำเนินการ”    หมายความว่า   กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด 

                                    “ประธาน”   หมายความว่า     ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “รองประธาน”  หมายความว่า  รองประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “เลขานุการ”  หมายความว่า    เลขานุการในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ญัตติ”  หมายความว่า   เรื่องที่นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ หรือข้อสรุป

                                    “แปรญัตติ”  หมายความว่า   การแก้ไขถ้อยคำ หรือเนื้อความในเรื่องที่ที่ประชุมได้รับหลักการแล้ว

หมวด  1

ประธาน   รองประธานและเลขานุการที่ประชุม

 

                                ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการ   และรองประธานกรรมการ    ของสหกรณ์  เป็นประธานและรองประธานในที่ประชุมของสหกรณ์โดยตำแหน่ง

ข้อ 5. ให้กรรมการดำเนินการและเลขานุการทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการและเลขานุการ  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ประธานในที่ประชุมเลือกกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

                        ข้อ 6. ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดำเนินการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้      ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการดำเนินการอื่นทำหน้าที่ประธาน      และรองประธานในที่ประชุมคราวนั้น

 

หมวด 2

อำนาจหน้าที่ของประธาน  รองประธานและเลขานุการในที่ประชุม

                        ข้อ 7. ประธานมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1)    เป็นประธานในที่ประชุม

(2)    ควบคุม และดำเนินการประชุม

(3)    รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม

(4)    มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 8. รองประธานมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

            รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ 9. ให้เลขานุการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1)    ดำเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก

(2)    บันทึกรายงานการประชุม

(3)    เก็บรักษารายงานการประชุม

(4)    ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หมวด  3

การประชุมใหญ่

                        ข้อ 10. การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย  ไม่มีการประชุมลับ

                        ข้อ 11. ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์

                        ข้อ 12. ในวันประชุมสหกรณ์ต้องจัดให้มีทะเบียนรายชื่อ  เพื่อให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราวและเมื่อมีสัญญาณ  ให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่ที่จัดไว้   สมาชิกที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในปีใด  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  34  วรรคแรก            เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้รอสมาชิกที่จะเข้าประชุมอีกหนึ่งชั่วโมงหากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธาน  หรือรองประธาน  หรือเลขานุการในปีนั้น  ตามลำดับ  เป็นผู้ประกาศนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันอื่น

                        ข้อ 13. ในการประชุม  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว้  ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

                        ข้อ 14. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำ หรือเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวถ้อยคำได้และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานในที่ประชุม

                        ข้อ 15. สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้  โดยการซักถามดังกล่าวนั้นให้ซักถามเฉพาะเรื่องที่บรรจุในระเบียบการประชุมเท่านั้น  หากประสงค์ที่จะซักถามเรื่องอื่นที่มิใช่ระเบียบวาระนั้นให้ซักถามในระเบียบวาระอื่นๆ  กรณี  การซักถามในเรื่องที่มิได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม  หรือเป็นเรื่องที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือต้องใช้เวลาในการพิจารณา ให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติในเรื่องนั้นหรือไม่

                        ข้อ 16. ประธานมีอำนาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ  สั่งพักการประชุม  เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

                        ข้อ 17. ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก โดยส่งถึงหน่วยงานที่สมาชิกนั้นๆ  สังกัด  เพื่อให้สมาชิกพิจารณา   หากมีคำทักท้วงประการใดให้แจ้งสหกรณ์ทราบภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน    นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือนำส่งสำเนารายงานการประชุมหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ขอแก้ไขรายงานการประชุม     ในกรณีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุม   ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบจากเทปบันทึกเสียง  และหรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องนั้น   ข้อเท็จจริงเป็นประการใดให้บันทึกรายงานการประชุมตามนั้น    ให้สหกรณ์เก็บเทปบันทึกเสียงและวีดีทัศน์   ที่บันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการประชุมในปีถัดไป

 

หมวด  4

ญัตติ

                        ข้อ 18. ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการดำเนินการ    เพื่อนำเข้าระเบียบวาระก็ได้   สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อ  พร้อมด้วยลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองญัตตินั้นๆ    ไม่น้อยกว่าสามสิบคน         การยื่นญัตติตามวรรคแรก   ต้องยื่นให้ประธานกรรมการดำเนินการทราบก่อนการประชุมคราวนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

                        ข้อ 19. ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า  หรือเป็นหนังสือ

(1)    ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

(2)    ขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม

(3)    ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน  ทำนองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

(4)    ขอให้รวม  หรือแยกประเด็นพิจารณา  หรือลงมติ

(5)    ขอให้เลื่อนการพิจารณา

(6)    ขอให้ปิดอภิปรายญัตติตาม (5) และ (6)  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก

                        ข้อ 20. ญัตติตามข้อ 19.(6)  ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน

                        ข้อ 21. ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ต้องมีผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

                        ข้อ 22. การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการดำเนินการบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว   จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม                   ผู้เสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนได้ก่อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น   แต่ถ้าถึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแล้ว   จะถอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม

                        ข้อ 23.  การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง  หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใดๆ   จะกระทำได้ก่อนที่ประธานกรรมการดำเนินการสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ

                        ข้อ 24.  ญัตติ หรือคำแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแล้ว   ถ้าผู้เสนอ  หรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม  หรือในกรณีที่ผู้เสนอ  หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม  ญัตติ หรือคำแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป

                        ข้อ 25.  ญัตติใดตกไปแล้ว  ห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีก  ในการประชุมคราวนั้น

 

หมวด 5

การอภิปราย

                        ข้อ 26.  ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ   แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ   หรือผู้แปรญัตติมีหลายคน  ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว

                        ข้อ 27.  ผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว   การอภิปรายในลำดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้ค้านกับผู้สนับสนุนเว้นแต่ว่าวาระของฝ่ายใดไม่มี  ผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะอภิปรายซ้อนได้           การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่ค้าน  ย่อมกระทำได้โดยไม่ต้องสลับ  และมิให้นับเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด

                        ข้อ 28.  ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  แต่ให้คำนึงถึงผู้เสนอญัตติ  ผู้แปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย

                        ข้อ 29.  การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น   หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณากันอยู่  ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซาก หรือซ้ำกับผู้อื่น  และห้ามนำเอกสารใดๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จำเป็น        ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา  หรือใช้วาจากันไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินีนาถ   พระบรมวงศานุวงศ์   หรือออกชื่อสมาชิก  หรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็น

                        ข้อ 30.  ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้

                        ข้อ 31. สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศรีษะเพื่อแสดงการประท้วง  ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้น    หรือไม่  คำวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้เป็นอันเด็ดขาดให้นำความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว    หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น

                        ข้อ 32. ผู้อภิปรายอาจถอนคำพูดของตนได้  เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม  แต่ในกรณีที่มีการประท้วงตามความข้อ 31. ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า  ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่

                        ข้อ 33. การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ

(1)    ไม่มีผู้ใดอภิปราย

(2)    ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย

(3)    ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา

ข้อ 34. ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้

                        ข้อ 35. เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว  ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น  จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง  มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

หมวด  6

การลงมติ

                                ข้อ 36. ในกรณีที่จะต้องมีมติของที่ประชุม  ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ  เว้นแต่กรณีตามข้อ 15.วรรคสอง

ข้อ 37.สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียวและจะมอบให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนตนไม่ได้    ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว จะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้   หรือประธานอาจให้ออกจากที่ประชุมได้                ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ   ในที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือสมาชิกซึ่งมาประชุม

(1)    การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(2)    การควบสหกรณ์

(3)    การแยกสหกรณ์

(4)    การเลิกสหกรณ์

(5)    การอื่นใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย  แต่ในกรณีที่จะให้ลงคะแนนลับ    ต้องให้ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 39.  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)    ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ

(2)    ยืนขึ้น

(3)    วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี

ข้อ 40. การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้

            (1) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้   โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียงส่งมอบกระดาษเครื่องหมายนั้น ให้เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน

(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี

ข้อ 41. ลำดับการลงมตินั้น   ให้ลงมติตามลำดับของญัตติ  จากญัตติต้นไปหาญัตติสุดท้าย

ข้อ 42. ประธานมีอำนาจสั่งให้รวม   หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เว้นแต่  ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 43. สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน   ในกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยอาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จ   หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง

ข้อ 44. เมื่อได้คะแนนเสียงเสร็จแล้ว  ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที   ถ้าเรื่องใดข้อบังคับสหกรณ์กำหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจำนวนเท่าใด  ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำนวนที่กำหนดไว้นั้นหรือไม่

ข้อ 45. การนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือตามมตินั้น

ข้อ 46. ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น  โดยเอกฉันท์

ข้อ 47. ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดๆ   ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ  หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม

ข้อ 48. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้  ประธานมีอำนาจเตือน  ห้ามปรามให้ถอนคำพูด  ยุติการพูด  หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คำสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้

ข้อ 49. ถ้ามีปัญหาการตีความระเบียบนี้  ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมจะตีความและให้ถือว่าการตีความของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด

 

 

กำหนดไว้       วันที่     28     กันยายน   ..   2549

 

 

ลงชื่อ     วิเชียร   วิชัย

         (นายวิเชียร    วิชัย)

   ประธานกรรมการดำเนินการ

        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581