หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย  การดำเนินการเลือกตั้ง   ..  2549

…………….

 

                        โดยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์      วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรการดำเนินการกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ    เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป        อาศัย    อำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ     จำกัด  ข้อ  63.(9)  และข้อ  84. (9)   และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    จำกัด   ชุดที่  12/2549   ครั้งที่   9/2549  เมื่อวันที่  27  กันยายน   2549  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย  การดำเนินการเลือกตั้ง  ..  2549   ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้ง  ..    2549”                     

                        ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่    28   กันยายน     ..   2549   เป็นต้นไป

                        ข้อ 3. บรรดาระเบียบ  มติคณะกรรมการดำเนินการและคำสั่งอื่นใด  ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  หากขัด   หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ 4. ในระเบียบนี้

                                    “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งประธานกรรมการ   กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ประธานกรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “กรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ประธานกรรมการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการให้เป็น  ประธานกรรมการเลือกตั้ง

                                    “กรรมการเลือกตั้ง”  หมายความว่า   ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง

                                    “ผู้สมัคร”  หมายความว่า   สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

                                    “ผู้สังเกตการณ์”   หมายความว่า   สมาชิกที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม  หรือผู้สมัคร   เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้ง  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม

                                    “บริเวณเลือกตั้ง”   หมายความว่า   สถานที่หรือพื้นที่   หรือบริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้ง

                                    “ผู้จัดการ”   หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัดรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ

                                    “เจ้าหน้าที่”   หมายความว่า   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด   ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   

                        ข้อ 5. ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง และคณะกรรมการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควร

                        ข้อ 6.  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง   รักษาการตามระเบียบนี้

                        ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง  คณะหนึ่งประกอบด้วย  ประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการอีกไม่เกินสิบหกคน   เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการตรวจนับคะแนน  โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในระหว่างกันตามความเหมาะสม

                        กรรมการการเลือกตั้ง  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ในการเลือกตั้งครั้งนั้น

                        ข้อ 8.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   อาจเชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง

                        ข้อ 9.  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    จำกัด    ในขณะนั้น     จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ       เครื่องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดำเนินการเลือกตั้ง

                        ข้อ 10.  ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารตามแบบที่สหกรณ์กำหนด     โดยสหกรณ์จะประกาศรับสมัครล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามสิบวันเป็นอย่างน้อย  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                        ข้อ 11.  ระหว่างการเปิดรับสมัคร   เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นก่อน  วันปิดรับสมัครและจัดหมายเลขประจำตัว   หรือกลุ่มตามประเภทที่สมัครรับเลือกตั้ง  เรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง

                        ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครพร้อมกัน  ให้จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                        กรณี มีปัญหาในการปฏิบัติตามวรรคแรก   ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

-3-

                        ข้อ 12.  ตั้งแต่เวลา  08.30 .   ของวันประชุมใหญ่ให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยคำนำหน้า  ชื่อ – สกุล    รูปถ่ายและกลุ่มที่สังกัด     โดยติดประกาศไว้ที่อันเหมาะสมบริเวณสถานที่เลือกตั้ง     เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง      ได้โดยสะดวกและชัดเจน

                        ข้อ 13.  ในกรณีผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง    ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ  เลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร   เพื่อประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครคนนั้นและให้เจ้าหน้าที่คงชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม

                        ข้อ 14. บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์มีสามประเภท  ดังนี้

(1)    บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ

(2)    บัตรเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

(3)    บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

โดยกำหนดให้บัตรทั้งสามประเภทมีสีแตกต่างกัน

                        ข้อ 15.  ให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

                        ข้อ 16. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1)    บัตรปลอม

(2)    บัตรที่ทำเครื่องหมายเลือกตั้งเกิน จำนวนประธานกรรมการดำเนินการหรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น

(3)    บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย

(4)    บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร

(5)    บัตรที่มีเครื่องหมาย  หรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ

ข้อ 17.  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   ชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งและวิธีการตรวจนับคะแนนรวมทั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนต่อที่ประชุม

                        ข้อ 18.  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   บริสุทธิ์และยุติธรรม  ผู้สมัคร   อาจเลือกสมาชิกจำนวนหนึ่งคนต่อกลุ่ม   หรือต่อคน  เพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์

                        ผู้สังเกตการณ์   ตามวรรคแรกต้องอยู่ในบริเวณ  หรือสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้

                        ข้อ 19.  การลงคะแนนเลือกตั้ง   ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงได้ตามประเภทและจำนวน ดังนี้

                                    (1)   ประธานกรรมการดำเนินการ   เลือกได้ไม่เกินเบอร์เดียว

(2)   กรรมการดำเนินการ  เลือกได้ไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น

                                    (3)  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์    เลือกได้ไม่เกินจำนวนตามมติคณะกรรมการดำเนินการและไม่เกินจำนวนที่นายทะเบียนกำหนด

                        ข้อ 20.  ให้เปิดลงคะแนนเลือกตั้งทันทีหลังจากประธานกรรมการเลือกตั้งได้ชี้แจงวิธีการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการเลือกตั้ง   ได้มีการมอบหมายหน้าที่ตาม  ข้อ  6. และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตาม  ข้อ 14.  ภายในระยะเวลาสามชั่วโมง   นับแต่คณะกรรมการตรวจรายชื่อแจกบัตรเลือกตั้งให้สมาชิก

                        ข้อ 21.  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตน  พร้อมบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์      หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย   ซึ่งทางราชการออกให้ต่อกรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อรับบัตรลงคะแนน  เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้ว   ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งสามฉบับ   เพื่อใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง    ในกรณีที่มีผู้ทักท้วง   หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ให้กรรมการตรวจรายชื่อขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยเมื่อเห็นว่าถูกต้อง  จึงมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น

                        ข้อ 22.  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว     ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในบัตรเลือกตั้งได้ตามประเภทจำนวนและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง   แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้    การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก  จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได้

                        ข้อ 23.  ในระหว่างเปิดการลงคะแนน  ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  เว้นแต่เมื่อมีความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้งและการเปิดต้องกระทำโดยเปิดเผย

                        ข้อ 24.  เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง   ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน

                        ข้อ 25.  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว   ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้

กรรมการตรวจนับคะแนน   เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่   หรือในเขตเลือกตั้งครั้งนั้น   โดยมิได้ชักช้าและจะต้องนับคะแนนให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว   จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้

                        ข้อ 26.  การนับคะแนน  ให้กรรมการตรวจนับคะแนนปฏิบัติ    ดังนี้

                        หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบตรวจสอบแล้วประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดี  หรือบัตรเสีย   ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สอง   เพื่อขานหมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมาย  พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกันแล้วส่งให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สามตรวจซ้ำและนำใส่ลงกล่อง     โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง   เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแล้วคว่ำหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้สังเกตการณ์ นับคะแนนเลือกตั้ง  ให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแจ้งผลให้ประธานกรรมการเลือกตั้งโดยไม่ชักช้า

                        ข้อ 27.  ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

                        ข้อ 28.  บัตรเสียให้จัดแยกไว้   โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน

                        ข้อ 29.  การวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่   ให้เป็นอำนาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการตรวจนับคะแนนและถือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด

                        ข้อ 30.  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง    ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศผลต่อที่ประชุมใหญ่

                        ข้อ 31.  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน

                        ข้อ 32.  เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง   ให้กรรมการส่งมอบสิ่งของต่อไปนี้ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง

(1)    ประกาศผลการนับคะแนน

(2)    รายงานผลการนับคะแนน

(3)    แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน

(4)    บัตรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิลงคะแนนและมอบบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้รับบัตรเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิแล้ว

(5)    บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้

(6)    บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้ว  แยกเป็น 2 ส่วน  คือ

(6.1.)  บัตรดี

(6.2.)  บัตรเสีย

(7)    บันทึกเอกสารและหรือหลักฐานอื่นใด  ที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(8)    นำเอกสารตาม (1) – (7)  อย่างละหนึ่งชุดใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นๆ  พร้อมใส่กุญแจและนำลูกกุญแจส่งมอบให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง

(9)    ปิดกระดาษซึ่งมีลายชื่อกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อยห้าคน  ปิดผนึกไว้บนหีบบัตรเลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง   ก่อนส่งมอบให้ผู้จัดการนำไปเก็บรักษาไว้   ให้ผู้จัดการกำหนดวิธีการเก็บรักษาสิ่งของต่างๆ   ตามวรรคหนึ่งและให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยมีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง         เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคก่อน  ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและทำลายภายในสามสิบวันนับแต่พ้นกำหนดเก็บรักษา

                        ข้อ 33.  ในกรณี  ผู้สมัครเลือกตั้งต้องการให้นับคะแนนใหม่  ให้ทำเป็นหนังสือโดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าสิบคน   ส่งถึงประธานกรรมการเลือกตั้ง  ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง          ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งในทันที  เพื่อพิจารณาคำร้องหากเห็นว่ามีเหตุผลสมควร  ให้เปิดหีบนับคะแนนใหม่ได้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ถือเป็นที่สุด

                        ข้อ 34.  การตรวจนับ  และหรือนับคะแนนในกรณีใดๆ   ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้   หากผลการตรวจนับและหรือนับคะแนน   ปรากฏว่ามีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียจับสลากโดยวิธีเปิดเผย

บทเบ็ดเสร็จ

                        ข้อ 35.  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ     กรรมการดำเนินการอื่นและผู้ตรวจสอบกิจการ  ในคราวเดียวกันมิได้

 

                        ข้อ 36.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  บริสุทธิ์และยุติธรรม

 

 

กำหนดไว้       วันที่    28    กันยายน   ..   2549

 

 

ลงชื่อ        วิเชียร  วิชัย

(นายวิเชียร    วิชัย)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581