หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย   การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ

..   2546

…………….

                        เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อของสมาชิกที่จะได้พัฒนาศักยภาพตนเอง  และส่งผลถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ดี    ให้แก่หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด     จึงควรที่สหกรณ์ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อดังกล่าว       ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ   “ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด    ข้อ 63(9)   ข้อ  84 (3)  และโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่  10   ครั้งที่   2  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม    2546    จึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วย   การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ   ..   2546”

                        ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ  3. ในระเบียบนี้

                                    “สหกรณ์ฯ  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ”  หมายความว่า   เงินกู้ประเภทสามัญเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นค่าการศึกษาของสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษา

                                    “ค่าการศึกษา”  หมายความว่า  เงินค่าลงทะเบียนหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ตลอดหลักสูตร

                        ข้อ  4. คุณสมบัติของสมาชิกที่จะขอกู้เงิน

(1)    เป็นสมาชิกที่ศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท  ในปีทางบัญชีที่ขอกู้

(2)    เป็นสมาชิกมาแล้วโดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

(3)    ถือหุ้นในสหกรณ์ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาท

(4)    มีประวัติในการกู้เงินที่ดี

ข้อ  5. ข้อกำหนดในการพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ

(1)    วงเงินกู้ไม่เกินค่าการศึกษาตลอดหลักสูตรตามหลักฐานของแต่ละสถาบันการศึกษาที่กำหนด   ในกรณีที่สมาชิกมีสัญญากู้เงินสามัญอย่างอื่นอยู่กับสหกรณ์แล้ว  หนี้คงเหลือตามสัญญาเงินกู้สามัญอย่างอื่นเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญ  เพื่อการศึกษาต่อต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญสูงสุดที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก

(2)    หลักประกันเงินกู้  ให้มีการค้ำประกัน  โดยบุคคลหรือหลักทรัพย์ตามระเบียบ สหกรณ์ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก

                                    (3) อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของสหกรณ์    แต่ละคราวร้อยละ 1.00 ต่อปี

                        ข้อ  6. ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อตามข้อกำหนด ในข้อ 5 แล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

                        ข้อ  7. การจ่ายเงินกู้  ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นงวด  ตามภาคการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

                        ข้อ  8. การส่งชำระหนี้

                                    8.1.ในระหว่างการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ให้ปลอดการส่งชำระหนี้เงินต้นแต่ต้องส่งชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกเดือน

                                    8.2. ให้เริ่มส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนนี้

                                                1.จบการศึกษา

                                                2.สิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา

                                                3.ลาออกจากการศึกษา

                                                4.ถูกให้ออกจากการศึกษา

                                                5.หยุดการศึกษาชั่วคราว

                                                6.ผู้กู้สมัครใจส่งชำระก่อน

                        ข้อ  9. การยื่นคำขอกู้   การทำสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน   การเรียกเก็บหนี้และการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ     ให้ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  และวิธีการเช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ  โดยอนุโลม

 

                                    ประกาศ      วันที่   25  ธันวาคม   ..   2546

 

 

                                                            (ลงชื่อ)       วิรัตน์     พุ่มจันทร์

                                                                        (นายวิรัตน์    พุ่มจันทร์)

                                                                                      ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581