หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย    การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  .. 2549  

-------------

             อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ  63 (9)  ข้อ  84 (7)    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่    9/2549   วันที่  27  กันยายน  2546    มีมติเห็นชอบให้ถือใช้ระเบียบ  ว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   ..  2549    ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด ว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   ..  2549” 

            ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่    28   กันยายน   2549    เป็นต้นไป

            ข้อ 3.บรรดาระเบียบ  มติกรรมการดำเนินการ และคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้ว  หากขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4. "ทุนสาธารณประโยชน์"   หมายถึง  เงินที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

            ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์   ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

                        5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่

                                    5.1.1 เป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร  คุรุภัณฑ์และค่ายลูกเสือ เป็นต้น

                                    5.1.2 เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา   การสอน   การเรียน   ให้แก่โรงเรียนหรือ   สถานศึกษาที่สมควร   จะได้รับความช่วยเหลือ

                                    5.1.3 เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอื่นๆ   ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป

5.1.4 เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก  มีเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

        . ทุนการศึกษาสมาชิก   สำหรับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป    ทั้งสถาบันของภาครัฐและเอกชน   โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1)    สำเนาใบรับรองผลการเรียนในระดับการศึกษาสูงสุด  และขอรับทุนที่แสดงผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50

                                                (2) ทุนการศึกษาทุนละ   2,000  บาท

                                            . ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้รวมถึงบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  และมีเงื่อนไขดังนี้

                                                (1) สำเนาใบรับรองผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาที่แสดงผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  3   และ  2.50  ตามส่วน

(2)    ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาทุนละ  1,000  บาท

(3)    ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ   2,000 บาท

(4)    ทุนการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี ทุนละ  2,000 บาท

                                                 . จำนวนทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิกในแต่ละปีนั้น  ขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ  และตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร   ทั้งนี้  สหกรณ์จะประกาศ  ผลการพิจารณาให้ทราบทุนโดยออกเป็นประกาศของสหกรณ์

                        5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์  ได้แก่  เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป   เช่น   ถนน  โรงพยาบาล  สะพาน  บ่อน้ำและสวนสาธารณะ   เป็นต้น

                        5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่

                                    5.3.1 บำรุงการศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามปีละ    ไม่เกิน 3,000 บาท

                                    5.3.2 เป็นการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัยและ  วาตภัยรายละ ไม่เกิน 5,000 บาท

                                    5.3.3 สนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

                                    5.3.4 กิจกรรมอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

                        5.4. จ่ายเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมคร  ได้แก่

                                    5.4.1. การแต่งงาน ของสมาชิก

                                    5.4.2. ช่วยเหลืองานศพของสมาชิก

                                    5.4.3. กิจกรรมอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

            ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงาน หรือ สมาชิก  หรือกรรมการดำเนินการที่ทราบเหตุ ที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องขอทุนต่อคณะกรรมการดำเนินการ  ผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือกรรมการดำเนินการก็ได้

            ข้อ 7. หน่วยงานของสมาชิก ที่เสนอขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จัดทำเอกสาร/ หลักฐานประกอบคำขอดังนี้

                                    7.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอทุนสาธารณประโยชน์

                                    7.2. เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเช่น  รูปภาพ แบบแปลน กิจการ

                                    7.3 เอกสารอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

                        โดยให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามข้อ 6 ก่อนการประชุม  ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่มีเหตุอันควรที่ไม่สามารถยื่นได้ก่อนนั้น

            ข้อ 8. การให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือหลักความสำคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

                        8.1 ทุนสาธารณประโยชน์   ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ   แก่สมาชิกให้ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น

                        8.2 ทุนสาธารณประโยชน์   ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิก   โดยทั่วไปให้ได้รับเป็นอันดับสอง

                        8.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์  แก่ส่วนรวมโดยทั่วไปให้ได้รับเป็นอันดับสาม

                        8.4 ทุนสาธารณประโยชน์ทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให้ได้รับเป็นอันดับสี่

                        8.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

                        8.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ เท่านั้น   และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ   ในคราวหนึ่งๆ  ไปแล้วให้ถือว่าการพิจารณาสำหรับเรื่องนั้นๆ เป็นอันยุติ

            ข้อ 9. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้นต้องไม่เกิน 10,000 บาท   เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ   ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย

            ข้อ 10. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว    จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้วเว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ ไม่ประสงค์จะขอทั้งนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มให้ทุกสาธารณประโยชน์    เป็นต้นมา     ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี

            ข้อ 11. มติของคณะกรรมการดำเนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

                        11.1.การใช้เงินสาธารณประโยชน์ที่มีวงเงิน ไม่เกิน 1,000 บาท หรือ กรณีเร่งด่วนให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและนำแจ้งในที่ประชุมคราวต่อไป

                        11.2. มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 8 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  ของจำนวนกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุม

                        11.3. มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 9 และในการผ่อนผันสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณ  ประโยชน์ตามข้อ 10 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

            ข้อ 12. ใบสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์   ให้พนักงานผู้จ่ายเงินเรียกใบสำคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้

                        12.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง  ต้องมีใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทำหรือจัดซื้อโดยละเอียด

                        12.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอำนาจในการจัดทำหรือ   ผู้มีอำนาจในการจัดทำ หรือผู้มีอำนาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ  ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง   เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงาน   ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบ    ในการจ่ายเงินด้วย

                                    กำหนดไว้       วันที่    28    กันยายน     ..     2549

 

                                                            (ลงชื่อ)   วิเชียร   วิชัย

                                                           (นายวิเชียร  วิชัย)

          ประธานกรรมการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581