หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย   กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต

..  2546

……………….

 

                        อาศัยอำนาจตามความ ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ..  2546   ข้อ  2(2) (12) และข้อ  63(9)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  9   ครั้งที่  4/2546  เมื่อวันที่  25กุมภาพันธ์   ..  2546  ได้กำหนดระเบียบ  ว่าด้วย  การช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต   ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วย  กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต  ..  2546”

                        ข้อ  2. ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                        ข้อ  3. ในระเบียบนี้

                                    “สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต

                        ข้อ  4. รายรับกองทุน        ให้กองทุนมีรายวันโดยหักจากส่วนกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์  โดยคิดตามจำนวนสมาชิก    วันที่  30  กันยายน   ของทุกปี  ในอัตราคนละไม่เกิน  600.-บาท/ปี   ในปีทางบัญชี  2546  เงินกองทุนนี้ให้หมายความถึง  ประมาณรายจ่าย  หมวด  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

                        ข้อ  5. รายจ่ายกองทุน

                                    5.1.จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิก  หรือ

                                    5.2.จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต  ดังนี้

                                                5.2.1.กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ               จำนวนเงินไม่เกิน   200,000.-บาท                              

                                                5.2.2.กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย หรือ  ชราภาพ         จำนวนเงินไม่เกิน   100,000.-บาท

                        ข้อ  6. ในกรณีสมาชิกซึ่งเสียชีวิตมีหนี้เงินกู้ต่อสหกรณ์   ให้หักเงินประกันชีวิตที่จะได้รับ หรือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิตดังกล่าว   ชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ก่อน  หากมีเงินคงเหลือจึงมอบให้แก่ครอบครัว  ของสมาชิกซึ่งเสียชีวิตต่อไป

                        ข้อ  7. ครอบครัวสมาชิกดังต่อไปนี้   ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้

                                    7.1.เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ครบ  6  เดือน

                                    7.2.สมาชิกที่ฆ่าตัวตาย

                        ข้อ  8. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  รักษาการตามระเบียบนี้   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์   ..   2546

 

                                    ประกาศ    วันที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์    ..   2546

 

 

                                                            (ลงชื่อ)        วิรัตน์     พุ่มจันทร์

                                                                            (นายวิรัตน์    พุ่มจันทร์)

                    ประธานกรรมการ

                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581