หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์

..  2544

………….

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหหกรณ์ฯ   ข้อ 63 (9)   ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ    ว่าด้วย  บัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์   ..  2544     ประกาศ      วันที่   8  มกราคม   ..  2544  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  7   ครั้งที่  8    วันที่  27  กรกฎาคม   2544   กำหนดระเบียบ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์   ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัดว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์  ..  2544”

                        ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ปรากฏ  ในท้ายระเบียบนี้เป็นต้นไป

                        ข้อ  3. ในระเบียบนี้

                                    “บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

                                    “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “สมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ถือบัตรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์

                                    “ผู้ออกบัตร”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์

                                    “เจ้าหน้าที่บัตร”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์

                                    “คำขอ”  หมายความว่า  คำขอมีบัตร   มีบัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์  ตามแบบ  .. 1  ท้ายระเบียบนี้

                                    “ใบรับ”  หมายความว่า  ใบรับคำขอมีบัตร  มีบัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์   ตามแบบ  .. 2  ท้ายระเบียบนี้

                        ข้อ  4. ให้สมาชิกยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่บัตร   ภายในกำหนด   หกสิบวัน  นับแต่

(1)    วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

(2)    วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์

(3)    วันที่คณะกรรมการดำเนินการรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ  5. เมื่อบัตรหมดอายุ   สมาชิกต้องมีบัตรใหม่โดยยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่บัตรภายใน  สามสิบวัน   นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ

                        สมาชิกจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้  โดยยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่บัตรภายในสามสิบวัน   ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ

                        ข้อ  6. สมาชิกต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงบัตรแล้วแต่กรณี  โดยยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่บัตรภายในสามสิบวัน  นับแต่

(1)    วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย

(2)    วันที่บัตรหมดอายุในสาระสำคัญ

(3)    วันที่แก้ไขชื่อตัว  หรือชื่อสกุล   หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

ข้อ  7. ในบัตรต้องมีรายการต่อไปนี้

(1)    ชื่อสหกรณ์  และเลขที่บัตร

(2)    ชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และทะเบียนสมาชิก  เลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกและหมู่โลหิตของสมาชิก

(3) ลายมือชื่อสมาชิกและผู้ออกบัตร   วันออกบัตรและวันหมดอายุ

                                    รูปถ่ายของสมาชิกตาม (2)  จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  ก่อนวันยื่นคำขอมีขนาด   2.5  X  3.0   เซนติเมตร   ครึ่งตัวหน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม  และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศรีษะ   เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นทางศาสนา   นิกายของศาสนา  หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของสมาชิกแต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  หน้าผาก  คิ้ว  จมูก  ปาก  และคาง

                        ข้อ  8. การขอมีบัตร  การขอมีบัตรใหม่  หรือการเปลี่ยนบัตรให้สมาชิกยื่นคำขอพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จ  บำนาญบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  สำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายจำนวน  3 รูป  ต่อเจ้าหน้าที่บัตรณ  สำนักงานสหกรณ์

                        เมื่อเจ้าหน้าที่บัตร     ได้รับคำขอและตรวจสอบเห็นว่าสมาชิกผู้ขอ  ได้ดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   ให้ออกใบรับแก่สมาชิกผู้ขอไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้แทนบัตรไปพลางก่อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับบัตร     และเสนอคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อออกบัตร

                        ก่อนมอบบัตรแก่สมาชิกผู้ขอ  ให้เจ้าหน้าที่บัตรเรียกบัตรเดิมและใบรับคืนจากสมาชิก  ผู้ขอด้วยเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขอมีบัตรครั้งแรก  และการขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมหายหรือถูกทำลายทั้งหมดให้เรียกเฉพาะใบรับคืน

                        ข้อ  9. เมื่อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผู้ใดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่บัตรจัดให้มีสำเนาบัตร  พร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และทำทะเบียนคุมบัตรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย  พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการ  ทราบเป็นประจำทุกเดือน

                        ข้อ  10. การออกบัตรให้สมาชิกครั้งแรก    สหกรณ์จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม   เว้นแต่การออกบัตรใหม่ให้เนื่องจากบัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือถูกทำลาย   บัตรชำรุดในสาระสำคัญ  การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล      สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการ  กำหนด

                        ข้อ  11. ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณีดังต่อไปนี้

(1)    การเข้าร่วมประชุมใหญ่  ประชุมกลุ่มของสหกรณ์

(2)    การเข้ารับบริการจากสหกรณ์

(3)    การติดต่อกับสหกรณ์

(4)    การอื่นใด   ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 

ประกาศ      วันที่    1  สิงหาคม    ..  2544

 

                             

                              (ลงชื่อ)        สุรพร   ลอยหา

                                           (นายสุรพร  ลอยหา)

                                             ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581