หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย    การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

..2538

..................

               อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 35  และข้อ 36  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่  3/2538 วันที่  26  มกราคม  2538 ได้กำหนดระเบียบ  ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด   ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์     ..    2538

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  26  มกราคม   2538    เป็นต้นไป

ข้อ 3. สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น     หรือนอกเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์นี้    ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์    ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่นั้น     ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้   ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอน     เรื่องราวที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการนั้น   ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่    สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิก    และต้องแนบสำเนาคำสั่งย้ายหรือโอนประกอบเรื่องด้วย

ข้อ 4. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน    หรือเงินค่าหุ้น    หรือเงินงวดชำระหนี้   (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว   จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่   แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน   นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม      ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อ   จากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อน   ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก   ตามข้อบังคับข้อ 31 และข้อ 32การเรียกคืนเงินกู้ตามข้อบังคับข้อ 17 (1) และดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นราย ๆ สุดแต่กรณี

ข้อ 5. ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่     เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ้น    ขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้     คณะกรรมการดำเนินการ      มีอำนาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นให้ได้รับชำระหนี้   และหรือได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว    ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์

ข้อ 7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรือในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์นี้    หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก    โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้   โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สสอ. หรือ ผอ.รพ. คนหนึ่งรับรองแต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า   สสอ. หรือ ผอ.รพ. ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง      เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ    ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า    ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับข้อ  32   ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้สหกรณ์    ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพื่อขอรับโอนเงินค่าหุ้น และชำระหนี้เงินกู้    และหรือผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้แทน ผู้สมัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร    ทั้งเรียกให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ    และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ข้อ 8. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว    ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐานถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม   และสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทน   ต้องเรียกให้ผู้สมัครทำหนังสือและจัดทำเป็นหลักประกันเงินกู้   ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภท   และลักษณะของเงินกู้ที่กำหนดไว้ในระเบียบ   ว่าด้วย    การให้เงินกู้แก่สมาชิก    ..   2537

                     ในกรณี    จำนวนเงินและหรือประเภทเงินกู้      ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างจากสหกรณ์นี้ ให้อนุโลมทำหนังสือกู้ตามประเภทและจำนวนจำกัดขั้นสูงของเงินกู้   ในประเภทนั้น ๆ   และถ้าจำนวนเงินกู้เกินกว่าจำกัดขั้นสูง  ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้     ก็ให้ทำหนังสือกู้เท่าจำกัดจำนวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู้   และให้นำเงินส่วนที่เกินส่งชำระแก่สหกรณ์   ในวันทำหนังสือกู้ด้วย

ข้อ 9. เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิ์ในฐานะเป็นสมาชิก

ข้อ 10. สิทธิใด ๆ   ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี้ หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก  ให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยกัน

 

                                     ประกาศ      วันที่    26    มกราคม    2538

                                   

 

                                                            (ลงชื่อ)     ประยงค์    คณาพันธ์

                                                                        (นายประยงค์   คณาพันธ์)

                                             ประธานกรรมการ

                                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581