หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ..  2548

……………….

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  63 (9)   และข้อ   84(9)     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  11   ครั้งที่  10/2548  เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  .. 2548  เห็นชอบให้กำหนดระเบียบ   ว่าด้วย   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด    ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วย  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ..  2548”

                        ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  ..  2548  เป็นต้นไป

                        ข้อ 3. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก     ตามข้อบังคับข้อ   32  (3)   .  ลูกจ้างชั่วคราวที่จบหลักสูตร  สหวิชาชีพต่างๆ  ที่กระทรวงสาธารณสุข  กำหนด  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก   ตามข้อบังคับข้อ  34    สิทธิของสมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับข้อ  34 (1) (2) (3) (5)  ส่วน(4) ได้รับการบริการทางธุรกิจกับสหกรณ์   เฉพาะ

                                    . การถือหุ้น

                                    . การรับเงินฝาก

                                    . การให้เงินกู้

1)      เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

2)      เงินกู้สามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน

 

ประกาศ     วันที่   26   สิงหาคม     ..    2548

                                             

 

 

                                                (ลงชื่อ)       วิรัตน์   พุ่มจันทร์

                                                                    (นายวิรัตน์    พุ่มจันทร์)

                                                                         ประธานกรรมการ    

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581