หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย

หุ้น

..2538

............

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 3(1),5,6,7 และข้อ 8 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด   ว่าด้วย  หุ้น..  2538”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  26  มกราคม   2538   เป็นต้นไป

            ข้อ 3. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน  ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้

     3.1 สมาชิกถือหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน

     3.2 สหกรณ์มีอำนาจพิจารณาเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก    ตามเงินได้รายเดือนที่เพิ่มขึ้นตามอัตรา ข้อ 3.1

 

 

                               ประกาศ      วันที่   26   มกราคม     2538

 

 

                        (ลงชื่อ)       ประยงค์   คณาพันธ์

                              (นายประยงค์    คณาพันธ์)

                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581