หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย    การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

..  2546

…………………

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  63 (2)   และข้อ  84(2)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่  1/2546  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2546 ได้กำหนดระเบียบ  ว่าด้วย  การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

                        ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  ..  2546”

                        ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม    2546   เป็นต้นไป

                        ข้อ 3. ในระเบียบนี้

                                    “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

                                    “ผู้ฝาก”   หมายความว่า   สหกรณ์ผู้ฝากเงิน

                        ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้  2 ประเภท คือ

(1)    เงินฝากออมทรัพย์

(2)    เงินฝากประจำ

 

หมวด  2

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

                        ข้อ 5. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4   ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์    สำนักงานสหกรณ์ฯ   ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

                        ข้อ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน  ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์                  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว   ลายมือชื่อทุกกรณี  เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของผู้นำฝาก   สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

                        ข้อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก  ได้ดังนี้

(1)    เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้น  ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้

(2)    เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน

                        ข้อ  8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้           สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก   ดอกเบี้ย  เงินทอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย    การลงบันทึกรายการต่างๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก   หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ   การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้  ย่อมไม่มีผล

ผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้                        สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น   และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น  ผู้ฝากจะรับไปก็ได้       ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย   ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก       ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท

                        ข้อ  9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  ยี่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก  และจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์      สำนักงานสหกรณ์ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่น จะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

                        เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับ  นั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

                        ข้อ  10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก     ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน    สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน  จากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด  3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย

                        ข้อ  11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5  ในอัตราไม่เกินร้อยละ เจ็ดต่อปี  โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป

                        ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนำ ดอกเบี้ยทบเป็นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก   ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก    สำนักงานสหกรณ์ฯเพื่อสหกรณ์  บันทึกรายการดอกเบี้ยให้            ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝากสำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ  14  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม         กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้          ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย  จนพ้นกำหนดไปอีก  เจ็ดวัน  ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

 

หมวด  4

การถอนเงินฝากและเงินปิดบัญชี

                        ข้อ  12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้  ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์

                        ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้  ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง   และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น  พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                        ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก  จะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทำใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น   พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์    สำนักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้      เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้อง  แล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

                        อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝาก  ให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย

                        ข้อ  13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น   จะถอนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้   ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น   ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด  แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดก็ได้

                        ข้อ  14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือ  ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากว่าด้วย  “เพื่อปิดบัญชี”

                        ข้อ  15. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์  จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้  สหกรณ์ จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

                        ข้อ  16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15  สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน   เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน   และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก  ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด            เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น

                        ข้อ  17. ในกรณีที่มีความจำเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้

 

                        ประกาศ     วันที่  1   ธันวาคม   ..  2546

 

 

 

                                                            (ลงชื่อ)        วิรัตน์     พุ่มจันทร์

                                                                           (นายวิรัตน์   พุ่มจันทร์)

        ประธานกรรมการ

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581