หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    ..   2540

----------------

 

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์    ข้อ 63(9) และ ข้อ 84 (1)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ พิเศษ/2540  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2540    ได้กำหนดระเบียบ   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ..   2540   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์    ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัดว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ..  2540

                        ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน  ให้ความเห็นชอบ

                        ข้อ 3. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

                        ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

ข้อ 5. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน  หรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์   โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์     การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ   จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ สหกรณ์  และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

ข้อ 6. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว  โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกไม่น้อยกว่า  100.-บาท

ข้อ 7. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้    สหกรณ์จะออกสมุดคู่เงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้   โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ย,  เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย    การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ

หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือพนักงานสหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้  เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันธ์กับสหกรณ์   ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคลาดเคลื่อน   ต้องแจ้งต่อ  สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องสมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว     ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์       เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่   ซึ่งจะออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป         ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชี  ให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   แต่ถ้าสมุดบัญชีคู่ฝากสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่   โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  50 บาท

                        ข้อ 8. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง โดยทำให้ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ยื่นพร้อมสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์   เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก

ข้อ 9.  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ   13 ต่อปี  โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป    และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ                  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ให้ทุกวันที่  1  ของเดือนให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้                     ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 100.-บาท    สหกรณ์จะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยให้

                        ข้อ 10. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม   โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่สหกรณ์กำหนด

                        ข้อ 11. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง   สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง  และครั้งต่อๆ ไป   ในอัตราร้อยละ  0.01  ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า   20.-บาท

                        ข้อ 12. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ก็ย่อมกระทำได้   โดยสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

                        ข้อ 13. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า  ผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้   หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้ฝากรายใด   สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนี้อีก  หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น   พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้

                        ข้อ  14. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย     สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งรับโอนประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก   หรือทายาทของผู้ฝากเมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์

 

                                    ประกาศ        วันที่  25   ธันวาคม    2540

 

                                   

                                                            (ลงชื่อ)        ประยงค์    คณาพันธ์

                                                                          (นายประยงค์  คณาพันธ์)

                                                                                ประธานกรรมการ

                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581