หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ที่ กษ 1109/1595

ที่ กษ 1109/1595                                    กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.10200

 

                                    18  กุมภาพันธ์  2536

 

เรื่อง  เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก

         2. ร่างระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.......

 

          ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ..2511 มาตรา 21(5) บัญญัติให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำจากสมาชิกได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์นั้น ในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณ์ได้แจ้งมายังสหกรณ์  พร้อมกับ หนังสือรับจดทะเบียบสหกรณ์ว่า หากสหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบแล้ว    สหกรณ์สามารถถือใช้ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบอีก    ร่างระเบียบดังกล่าว มีข้อความเพียง 4 ข้อ บอกให้รู้ว่าสหกรณ์สามารถรับฝากเงินได้ แต่สหกรณ์จะดำเนินการรับฝากเงินได้นั้น     คณะกรรมการดำเนินการจะต้องกำหนดระเบียบขึ้นอีก  2 ระเบียบ  ระเบียบหนึ่งต้องขอความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญ่    อีกระเบียบหนึ่ง  เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเอง    นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้ระเบียบดังกล่าวมีเพียงระเบียบเดียว และมีสาระสำคัญชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 หมวด คือ

          หมวด 1 ข้อกำหนดทั่วไป

          หมวด 2 การเปิดบัญชีและการฝากเงิน  รายละเอียดที่สำคัญ คือ จำนวนเงินฝากครั้งแรกการลงลายมือชื่อในสมุดคู่ฝาก

          หมวด 3 การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยในส่วนนี้ได้กำหนดขั้นสูงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ไม่เกิน ร้อยละ 13 ต่อ ปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ไม่ควรสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์มากจนเกินไป ประกอบกับเงินปันผลตามหุ้นของสหกรณ์ก็จำกัดอยู่ในอัตรานี้  อย่างไรก็ตามหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์สูงกว่าร้อยละ 13 ต่อปี แล้ว  สหกรณ์ก็สามารถขอความเห็นชอบในการกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยให้สูงกว่าร้อยละ 13 ต่อปี ได้

          หมวด 4 การถอนเงินและการปิดบัญชี  รายละเอียดที่สำคัญ  คือ การถอนเงินด้วยตนเอง

การมอบอำนาจให้ถอนเงินแทน

          ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือเผยแพร่ และแนะนำร่างระเบียบดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้พิจารณา  หากสหกรณ์ใดถือใช้ระเบียบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  2 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และให้ส่งสำเนาระเบียบดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

 

 

                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                    นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย                              

                                  (นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย)

                                                  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

                                     นายทะเบียนสหกรณ์

กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ

โทร.(02) 2825850

โทรสาร (02) 2825852 

                สำเนาถูกต้อง                                    

                                                 นายเริงฤทธิ์  เริงนิรันดร์                                      

                                             (นายเริงฤทธ์  เริงนิรันดร์)


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581