หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

ว่าด้วย    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

.. 2538

............

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 84 (7)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  3/2538  วันที่  26  มกราคม  2538     และได้กำหนดระเบียบว่าด้วย     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ดังต่อไปนี้

                                    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    จำกัด  ว่าด้วย    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  .. 2538"

                                    ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  26  มกราคม  2538    เป็นต้นไป

                        ข้อ 3 ในระเบียบนี้

                                                "รายได้" หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง

                                    "โรงเรียนรัฐบาล" หมายความว่า   โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดระดับการศึกษาไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า    โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม     โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย    โรงเรียนเทศบาล   โรงเรียนสังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                    "โรงเรียนราษฎร์"  หมายความว่า โรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมาย  ว่าด้วย   โรงเรียนราษฎร์ที่จัดระดับการศึกษาไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือ  สายอาชีพ   แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง    และประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

                                                "เงินบำรุงการศึกษา"  หมายความว่า    เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษา เป็นค่าลงทะเบียน   หรือค่าขึ้นทะเบียน   หรือค่าสมัครเข้าเรียน  ค่าบำรุงห้องสมุด  หรือห้องวิทยาศาสตร์  ค่าบำรุงพลศึกษาและหัตถกรรม ค่าบำรุงโรงเรียนหรือค่าบำรุงวิทยาลัย  ค่าบำรุงกีฬา  ค่าวัสดุฝึกหัด  หรือค่าภาคปฏิบัติ  หรือค่าบำรุงศิลปศึกษา   ค่าห้องพยาบาล   ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ   ค่าหน่วยกิต  ค่าเรียน  ค่าสอบ

                                    "เงินค่าเล่าเรียน"  หมายความว่า    เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนราษฎร์   เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   และให้หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร์เฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียกเก็บใน    ปีการศึกษา เป็นค่าลงทะเบียน ค่าห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบำรุงการกุศล     และค่าบำรุงโรงเรียน

                                                "บุตร"  หมายความว่า    บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม   และบุตรนั้นต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

                                    "ปีการศึกษา" หมายความว่า   ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงกลาโหม   มหาวิทยาลัย เทศบาล   หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด          

                        ข้อ 4. ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รัยการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา และหรือ เงินค่าเล่าเรียนบุตรของตนได้ตามระเบียบการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะได้กำหนดขึ้นโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ              

ข้อ 5. พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา   หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนเองจากรัฐวิสาหกิจ  หรือจากหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วย  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์   พนักงานและลูกจ้างผู้นั้น  ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน  สำหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่

                                    ข้อ 6. พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใดหรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือ    ค่าบำรุงการศึกษาและหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน   ดังกล่าวพนักงานและลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ำกว่า ที่พึงจะได้ตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่                    

ข้อ 7. ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสเป็นพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์   ด้วยกัน ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่า   เป็นผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้อ 7   แล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดำเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับ  การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตามจำนวนบุตรที่อยู่ในอำนาจปกครองของตน

                                    ข้อ 8. ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้าง   ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์   ให้พนักงานและลูกจ้าง   นำใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนที่เบิกได้ตามระเบียบนี้มา   ขอเบิกจากสหกรณ์

                                    ข้อ 9. ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามในเสร็จรับเงินนั้นถูกต้องตามระเบียบ   หรือไม่ และจะจ่ายได้เพียงใด   และรีบเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที่   สหกรณ์กำหนด                                         

    ประกาศ ณ วันที่  26  มกราคม  2538

 

                                                            (ลงชื่อ)      ประยงค์   คณาพันธ์

                                                           (นายประยงค์  คณาพันธ์)

                                                                            ประธานกรรมการ

                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581