หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

..2538

...............

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 84(7)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่  3/2538   วันที่   26  มกราคม   2538   ได้กำหนดระเบียบ  ว่าด้วย   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ดังต่อไปนี้

         ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า   "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ว่าด้วย   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ..   2538"

         ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   26   มกราคม   2538   เป็นต้นไป

         ข้อ 3 ในระเบียบนี้

                          "รายได้" หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง

                "สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

                          "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย   สถานพยาบาล    ซึ่งเป็นของรัฐบาล   องค์การของรัฐบาล   หน่วยงานของรัฐบาล  ราชการส่วน  ท้องถิ่น สภากาชาดไทย   หรือคุรุสภา

                1. เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา   ค่าเลือด   ค่าน้ำเกลือ    ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ที่ใช้ในการบำบัดและรักษาโรค

                2. เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย์   ค่าตรวจ   ค่าวิเคราะห์โรค  และค่าอวัยวะเทียม   แต่ไม่รวมถึงรักษาพยาบาลพิเศษ    ค่าธรรมเนียม   และค่าบริการอื่น   หรือซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นค่าตอบแทน

                        "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า

                        1. บุตร  ว่าด้วย   กฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ   หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ   เพราะกายพิการ   หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   ตามคำวินิจฉัยของแพทย์และอยู่ในความอุปการะของบิดามารดา    แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

                2. คู่สมรส

                          3. บิดา มารดา

          ข้อ 4. ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าห้อง   และค่าอาหาร   สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน   ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้

         ข้อ 5. ค่ารักษาพยาบาล   ค่าห้อง   และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบิกได้ทั้งประเภทคนไข้ใน   และประเภทคนไข้นอก    แต่ถ้าเป็นของสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน   โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง   แต่ต้องไม่เกินสามพันบาท   สำหรับระยะเวลาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ เข้ารับการรักษาพยาบาล   และในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันให้เบิกได้  ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง    แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท

                        ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง    แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิบห้าวัน  ให้นับระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งก่อน

               "ค่าอวัยวะเทียมให้เบิกได้ ดังนี้"

                          1. แขน - ขาเทียม

                2. ตาเทียม

                          3. ไตเทียม

                4. ลิ้นหัวใจเทียม

                          5. เครื่องช่วยเต้นของหัวใจ

                6. วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที่นำมาใช้เฉพาะในร่างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก   อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้นถ้าไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล   ก็อนุญาตให้ซื้อจากร้านเอกชนได้   โดยมีใบรับรองจากหัวหน้าสถาพยาบาล หรือแพทย์ผู้รักษา  ว่าอวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าว   ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลและเป็นราคาที่สมควร

         ข้อ 6. พนักงานและลูกจ้าง   มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าห้อง และค่าอาหารสำหรับบุคคลในครอบครัวของตน    เมื่อบุคคลนั้นมิได้เป็นข้าราชการหรือทำงานอยู่ใน  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด

                     สำหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าห้อง   และค่าอาหารสำหรับบุตร  ถ้าสามีและภริยาต่างก็เป็นพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์   ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ  9   ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าโดยวิธีหย่า   หรือไม่ก็ตามให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครอง   เป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้รับ    พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง และค่าอาหารสำหรับบิดาหรือมารดา   ของตนตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้รับตามข้อ 9

          ข้อ 7. พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าห้อง  และค่าอาหารสำหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วย  ระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้างหรือหน่วยราชการอื่นใด   พนักงานและลูกจ้างผู้นั้น   ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร สำหรับตนเอง  ตามระเบียบนี้  

เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่

         ข้อ 8. พนักงานและลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหารตามระเบียบนี้สำหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง   และค่าอาหารจากรัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วย   ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือส่วนราชการอื่นใดหรือสหกรณ์อื่น   ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน  อยู่ในรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานดังกล่าว  

ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิที่บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือต่ำกว่า  ที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่

                   ข้อ 9. ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน หรือ ลูกจ้างสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบการ  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะได้กำหนดขึ้นโดยอนุโลมตามระเบียบของราชการ

       ข้อ 10. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ในให้พนักงานและลูกจ้างเบิกได้กึ่งจำนวน

       ข้อ 11. ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 80 บาท

       ข้อ 12. ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างต้องใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้พนักงานและลูกจ้าง   นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนี้  มาขอเบิกจากสหกรณ์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหาร  จะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข   กำหนด

                             ข้อ 13. ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามในเสร็จรับเงินถูกต้อง    ตามระเบียบนี้หรือ   ไม่และจะจ่ายได้เพียงใด และรีบเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

          ข้อ 14. วิธีการใช้สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม  ค่าห้อง  และค่าอาหาร  ของพนักงานและลูกจ้าง    การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการกำหนดระดับขั้นผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้รับรองการใช้สิทธิ  ตามระเบียบนี้     ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

          ข้อ 15.ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความ  ใน คำขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เป็นเท็จ   นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอัน   หมดสิทธิที่จะได้รับเงิน ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป

                                                ถ้าปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างผู้ใดได้ใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริต   หรือกรอกข้อความเป็นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว    ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินเรียกเงินคืนทันที

 

                                    ประกาศ      วันที่   26    กุมภาพันธ์    2540

              

 

                                                (ลงชื่อ)      ประยงค์     คณาพันธ์

                                                      (นายประยงค์  คณาพันธ์)

                                                                         ประธานกรรมการ

                                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581