หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย   ค่าพาหนะ   เบี้ยเลี้ยง   ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม และค่าล่วงเวลา

..   2539   แก้ไขเพิ่มเติม  ครั้งที่  2   ..   2548

----------

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ   63 (6)   และข้อ  84 (9)  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2548  วันที่  5  พฤศจิกายน   2548      ได้กำหนดระเบียบ  ว่าด้วย   ค่าพาหนะ     เบี้ยเลี้ยง      ค่าเช่าที่พักในการเดินทางค่าเบี้ยประชุม และค่าล่วงเวลา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   จำกัดว่าด้วย   ค่าพาหนะ  เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม และค่าล่วงเวลา  ..  2539  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่   2  ..   2548”

         ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  2548    เป็นต้นไป

         ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับกรรมการและพนักงานสหกรณ์และลูกจ้างในการปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่

1)      ค่าพาหนะซึ่งรวมถึง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม  หรือขนสิ่งของ หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกันด้วย

                   2) เบี้ยเลี้ยง

                                 3) ค่าเช่าที่พัก

                                 4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

                       ข้อ 4. กรรมการหรือพนักงานสหกรณ์และลูกจ้างจะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการดำเนินการ สุดแต่กรณี

                        ข้อ 5. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจำเป็นแก่งานของสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับวันที่หยุดอยู่โดยไม่จำเป็นนั้นไม่ได้   ในกรณีผู้ไปปฏิบัติงานจำเป็นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวันหยุดได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน

                       ข้อ 6. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ   ให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายมา แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้

1)      ค่าโดยสารชั้นสาม หรือชั้นสองสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง "พนักงาน" ตามระเบียบ ว่าด้วย   พนักงานและลูกจ้าง  ..  2538

                                         2) ค่าโดยสารชั้นสอง สำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้จัดการ"

2)      ค่าโดยสารชั้นหนึ่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้จัดการหรือกรรมการ" การเดินทางโดยพาหนะซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที่ โดยสารรวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอน บ..อ ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง "คณะกรรมการบริหาร"  ของสหกรณ์

          ข้อ 7. ในกรณีที่ไม่มีพาหนะประจำทาง   หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว    หรือความปลอดภัยเพื่อประโยชน์แห่งงานสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอื่น    ตลอดจนเครื่องบินได้ โดยคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในกรณีตามวรรคก่อน ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าชดเชยได้เท่าที่พึงจ่ายสำหรับยานพาหนะอื่นนั้น

                      ข้อ 8. เบี้ยเลี้ยงสำหรับกรรมการและพนักงานสหกรณ์และลูกจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกได้ตามอัตราต่อไปนี้

                                 8.1 อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ก.

                   (1) พนักงานสหกรณ์ และลูกจ้าง วันละ 150 บาท

                   (2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ วันละ 200 บาท

                  (3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 250 บาท

                  (4) ประธานกรรมการ วันละ 300 บาท

              8.2 อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ข.

                   (1) พนักงานสหกรณ์ และลูกจ้าง วันละ 100 บาท

                   (2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ วันละ 120 บาท

                   (3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 150 บาท

                   (4) ประธานกรรมการ วันละ 200 บาท

          ข้อ 9. การคำนวณเบี้ยเลี้ยง ให้ถือเกณฑ์ดังนี้คือ.-

                (1) การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับเวลาตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือสำนักงาน จนมาถึงที่พักหรือสำนักงาน

                (2) เวลาไปปฏิบัติงาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน

                    ถ้ากว่าหกชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับเป็นครึ่งวัน

                (3) อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ก. สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องที่ต่างจังหวัดที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์

                (4) อัตราดอกเบี้ยเลี้ยงประเภท ข. สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องที่ต่างอำเภอ ในจังหวัดที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์

          ข้อ 10. การเดินทางไปปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือเช่าที่พักแรมให้กรรมการหรือพนักงานสหกรณ์ และลูกจ้างเบิกค่าเช่าที่พัก  ได้เท่าที่พิจารณา แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้

                        10.1 อัตราค่าเช่าที่พักประเภท ก.

                    (1) พนักงานสหกรณ์ และลูกจ้าง วันละ 1,000 บาท

                    (2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ วันละ 1,200 บาท

                    (3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 1,400 บาท

                                                    (4) ประธานกรรมการ วันละ 1,600 บาท

10.2 ประเภท ก. ได้แก่ จังหวัด

                                    1. กรุงเทพมหานคร           11. นนทบุรี                      21. ระนอง

                           2. กระบี่                                  12. นครราชสีมา               22. ระยอง

                           3. กาญจนบุรี                13. นราธิวาส                   23. สงขลา  

                           4. ชลบุรี                                  14. ประจวบคีรีขันธ์           24. สมุทรปราการ

                                    5. ชุมพร                         15. อยุธยา                                 25. สุราษฎร์ธานี

                                    6. เชียงราย                     16. พิษณุโลก                  26. แม่ฮ่องสอน

                                    7. เชียงใหม่                                17. เพชรบุรี        

                                    8. ตราด                         18. พังงา

                                    9. ตาก                           19. ภูเก็ต

                                    10. นครสวรรค์                 20. ลำปาง

                        10.3 อัตราค่าเช่าที่พักประเภท ข.

                        10.4 ประเภท ข. ได้แก่ จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในประเภท ก.

                                    (1) พนักงานสหกรณ์และลูกจ้าง วันละ 500 บาท

                                    (2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ วันละ 600 บาท

                                    (3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 700 บาท

                                    (4) ประธานกรรมการ วันละ 800 บาท

                        ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ไปปฏิบัติงานพัก    เคหสถานอันมิใช่โรงแรม  หรือเช่าที่พักแรมให้เบิกเงินชดเชยได้ในอัตราร้อยละสามสิบของอัตราตามข้อ 10

                        ข้อ 12. ถ้าในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงาน  ผู้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้ ผู้ไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าเช่าที่พักไม่ได้

                        ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบัติงาน    จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับบุคคลในครอบครัวมิได้

                        ข้อ 14. บรรดาสิ่งของและพัสดุที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน    ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริงถ้าจำเป็นจะบรรทุกทางเครื่องบินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

                        ข้อ 15. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น    เพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์   เช่น ค่าจ้างเขียนแบบพิมพ์   และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร  ได้เท่าที่จ่ายจริง

                        ข้อ 16. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจำเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความหมายเดิม แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงของระเบียบนี้

                        ข้อ 17. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะขอรับเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตามสมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้ประธานกรรมการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 

                        ข้อ 18. ผู้ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกเดินภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเงินล่วงหน้าถ้าไม่เดินทางภายในกำหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินล่วงหน้าที่ได้รับทั้งสิ้น ทั้งนี้

                        ข้อ 19. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง ตามแผนคณะกรรมการดำเนินการกำหนด พร้อมด้วยใบสำคัญผู้จ่าย ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

                        ข้อ 20. ถ้าผู้ได้รับเงินล่วงหน้า ไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสำคัญจ่ายและเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืน ที่จ่ายล่วงหน้านั้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินใดๆ ที่สหกรณ์แก่ผู้นั้น

                        ข้อ 21. เบี้ยประชุมกรรมการ        ให้สหกรณ์จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ..  2542   ค่าเบี้ยประชุม  ของคณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และสมาชิกสหกรณ์  ในอัตราครั้งละ 500  บาทต่อคนทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่สหกรณ์    ให้เข้าร่วมประชุม   เพื่อกิจการสหกรณ์และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เข้าร่วมประชุม  เพื่อกิจการสหกรณ์และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

                        ข้อ 22. ค่าล่วงเวลา ให้สหกรณ์จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและพนักงานสหกรณ์และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติงานปกติ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการบริหาร ทุกครั้ง และการปฏิบัติงานในหน้าที่หนึ่ง ๆ ครั้งหนึ่งๆต้องมากกว่า 3 ชั่วโมง ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ขอเบิกค่าลวงเวลาในอัตราต่อไปนี้.-

                        ข้อ 22(1) ค่าล่วงเวลาในวันธรรมดา

                                     1) พนักงานสหกรณ์และลูกจ้าง วันละ 100 บาท

                                                2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือร้องผู้จัดการ วันละ 120 บาท

                                                3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 150 บาท

                                                4) ประธานกรรมการ  วันละ 200 บาท

                        ข้อ 22(2) ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

                                                1) พนักงานสหกรณ์และลูกจ้าง วันละ 200 บาท

                                                2) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ วันละ 220 บาท

                                                3) ผู้จัดการหรือกรรมการ วันละ 250 บาท

                                                4) ประธานกรรมการ  วันละ 300 บาท

 

               ประกาศ      วันที่  7  พฤศจิกายน    2548

 

(ลงชื่อ)      วิรัตน์   พุ่มจันทร์

                                                                    (นายวิรัตน์   พุ่มจันทร์)

                                                                        ประธานกรรมการ

                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581