หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย     การลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง

..2540

..................

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 63(7) และข้อ 76(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    ครั้งที่ 4/2540 วันที่   26 กุมภาพันธ์ 2540 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัดว่าด้วย    การลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง   ..   2540"

          ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   26   กุมภาพันธ์   2540   เป็นต้นไป   

การลาป่วย

          ข้อ 3. พนักงานและลูกจ้าง จะลาป่วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน ในปีหนึ่ง ๆโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มพนักงานและลูกจ้าง   ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตราย    ขณะปฏิบัติงานในหน้าที่จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม   ได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน  5  วัน    ต้องยื่นใบตรวจรับรอบของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา

 

การลาคลอดบุตร

                        ข้อ 4. พนักงานและลูกจ้าง    จะลาคลอดบุตรได้ตามความจำเป็น   โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน  90  วัน     ทั้งนี้   ให้ยื่นใบตรวจรับรอบของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง  พร้อมกับใบลาการลากิจส่วนตัวและพักผ่อน

การลากิจส่วนตัวและพักผ่อน

                        ข้อ 5. พนักงานและลูกจ้าง    จะลากิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มในปีหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 45 วัน     แต่ในปีที่เริ่มเข้าทำงานถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปีวันลาที่กล่าวไว้ให้ลดลงตามจำนวนเดือน ๆ ละ 4 วัน แต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกิน 45 วัน

 

การลาอุปสมบท

          ข้อ 6. พนักงานและลูกจ้าง    ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทำงานประจำ  ในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาเพื่ออุปสมบทได้   โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน  120  วัน  ในกรณีที่ลาสิขาบทก่อนครบกำหนดวันลา   ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าทำงานภายใน  7 วัน  นับแต่วันลาสิกขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุดการลาเข้าระดมราชการทหาร

          ข้อ 7. พนักงานและลูกจ้าง   ที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้นไป  และไปเข้าระดมตามวัน เวลาในหมายระดมนั้น  เวลาที่เข้าระดมราชการทหารนี้ ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์      เมืองเมกกะ    ประเทศซาอุดิอาระเบีย

          ข้อ 8. พนักงานและลูกจ้าง   ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  เมืองเมกกะจะลาไปประกอบพิธีฉัจย์       เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย    ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  30  วัน  เพื่อเสนอตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการ     เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  จึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธี  ดังกล่าวได้    โดยได้รับเงินเดือนเต็มมีกำหนดไม่เกิน  120  วัน

การขออนุญาตลา

          ข้อ 9. ผู้ขออนุญาตลาต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจอนุญาตการลาโดยเร็ว

          ข้อ 10. ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร   ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่มลา เว้นแต่อาการป่วยทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว    จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระได้พร้อมชี้แจงเหตุผลด้วย

          ข้อ 11. ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน    ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่เริ่มลาตามสมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงาน   เพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้   จะเสนอใบลาพร้อมชี้แจงเหตุจำเป็น   ต่อผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงาน   เพื่อกิจส่วนตัวนั้นก็ได้

         ข้อ 12. ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว   จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้

         ข้อ 13. พนักงานและลูกจ้าง    ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร     เมื่อได้รับรายงานและเสนอใบลา  ต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่กำหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้   โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต

ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา

            ข้อ 14. ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของพนักงานและลูกจ้างในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน ดังต่อไปนี้

ผู้มีอำนาจอนุญาต

ผู้ลา

กำหนดวันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน

ลาป่วย

ลากิจ

ลาพักผ่อน

ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ

ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการดำเนินการ

ทุกตำแหน่ง

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

ผู้จัดการ

1.ผู้ช่วยผู้จัดการ

15

15

7

2.พนักงานอื่นๆ

    หรือลูกจ้าง

 

15

 

15

 

7

 

ข้อ 15. คณะกรรมการดำเนินการ   มีอำนาจอนุญาตการลาของพนักงานและลูกจ้าง  ได้ทุกกรณีตามระเบียบนี้

            ข้อ 16. พนักงานและลูกจ้าง   ซึ่งลาป่วย   ลาคลอดบุตร   หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครบกำหนดตามระเบียบแล้ว   ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ  หรือกรรมการดำเนินการ   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ  เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ   ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่เห็นสมควร   แต่การลาต่อดังกล่าวนี้ไม่ให้ได้รับ    เงินเดือนหรือค่าจ้าง  และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป

การนับเวลา

            ข้อ 17. ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน   ให้นับเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป    ถ้ามอบภายหลังเที่ยงให้นับเริ่มต้นตั้งแต่วันรุ่งขึ้น

            ข้อ 18. ถ้าวันหยุดทำงานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน   ให้นับวันหยุดทำงานดังกล่าวเป็นวันลาด้วย    ซึ่งผู้ขออนุญาต   ลาต้องระบุรวมไว้ในใบลา

            ข้อ 19. ถ้าผู้ได้รับอนุญาต  ให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาตามความในข้อ 20  ให้ถือว่าวันลาสุดสิ้น   ในวันก่อน   วันกลับเข้าทำงาน   หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี

 

ข้อเบ็ดเตล็ด

            ข้อ 20. ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจำเป็นแก่กิจการของสหกรณ์    จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลากลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาก็ได้

            ข้อ 21. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้  หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบนี้   เว้นแต่กรณีเกิดจากเหตุสุดวิสัย   ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือน  หรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน    นอกจากนี้ ให้พิจารณาการลงโทษผิดวินัยสำหรับผู้ขาดงานตามควรแต่กรณี

                                   

                                   ประกาศ        วันที่   26    กุมภาพันธ์     2540

 

                                                (ลงชื่อ)       ประยงค์     คณาพันธ์

                                                        (นายประยงค์   คณาพันธ์)

                                                                            ประธานกรรมการ

                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581