หน้าแรก
กรรมการ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
จดหมายข่าว
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
ถาม ตอบ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

ว่าด้วย     อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น

..2538

................

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 76 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  3/2538  วันที่   26   มกราคม    2538    ได้กำหนดระเบียบ   ว่าด้วย  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบผู้จัดการและพนักงานอื่นดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบ   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ว่าด้วย    อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและพนักงานอื่น   ..   2538"

          ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   26   มกราคม     2538     เป็นต้นไป

 

หมวด 1

ผู้จัดการสหกรณ์

          ข้อ 3. ผู้จัดการสหกรณ์     มีหน้าที่จัดการทั่วไป   และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ     ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ    ตรวจตราควบคุมคูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์     เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย   บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก

หมวด 2

รองผู้จัดการ

          ข้อ 4. รองผู้จัดการ   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน    ดังต่อไปนี้

                1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย

                               2. ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ให้รองผู้จัดการทำหน้าผู้จัดการ

                3. ในกรณีที่ผู้จัดการ   ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

                4. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ   หรือผู้จัดการมอบให้หรือตามที่ควรกระทำ

       เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี

 

หมวด 3

พนักงานอื่น

          ข้อ 5. พนักงานฝ่ายการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

                1. ช่วยปฏิบัติงานที่เป็นหน้าขที่องเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

                             เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์

                2. รับ-จ่าย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

                3. ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรวบรวมหลักฐานการรับ-จ่ายเงินสด

                            ของสหกรณ์ และเสนอสมุดเงินสดรับ-จ่าย พร้อมหลักฐานการรับจ่าย ให้ผู้จัดการ

                   หรือประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจำ

               4. จัดทำทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ    ตามที่พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับ

                5. จัดทำทะเบียนเงินสะสมพนักงานและลูกจ้าง

               6. จัดทำเกี่ยวกับการรับเงินฝากออกทรัพย์และเงินฝากประจำ

                7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

          ข้อ 6. พนักงานฝ่ายบัญชี มีหน้าที่   และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี้

                        1. แยกใบสำคัญการรับจ่ายเงินซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิพลูกหนี้ เจ้าหนี้ตามประเภทการจ่าย หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจำวัน

                        2. ลงรายการรับจ่ายตามสลิฟที่แยกแล้วในสมุดสรุปประจำวัน

               3. ลงรายการผ่านจากสมุดสรุปประจำวันเข้าสมุดรวมบัญชีทั่วไป

                         4. ทำงบทดลองประจำเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี

               5. จัดทำและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้น บัญชีเงินกู้ซึ่งพนักงาน

                   หน่วยต่าง ๆ ส่งมาว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไม่เป็นประจำเดือน

                             รวมทั้งจัดส่งสำเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน  90 วัน

     นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

              6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

          ข้อ 7. พนักงานฝ่ายธุรการ มีหน้าที่   และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

                1. ทำหน้าที่งานสารบรรณโดยทั่วไป

                          2. รับสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิก โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิกตามอักษร

                   รวมทั้งจัดส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าว

                   ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

  3.รับคำขอกู้เงินจากสมาชิกและตรวจสอบคำขอกู้เงิน โดยทำทะเบียนคำขอกู้เงินแต่ละประเภทไว้

                4. รวบรวมและเก็บรักษาคำขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน

                          5. รับหนังสือแสดงความจำนงการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้

                6. รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ

                          7. งานประชาสัมพันธ์ งานบรรจุแต่งตั้ง

                8. รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการดำเนินการ และการติดต่อทั่วไป

      ของสหกรณ์ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนั้น ๆ

                9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

          ข้อ 8. พนักงานฝ่ายประจำหน่วย

                          . พนักงานฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้     มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

      1. ตรวจสอบคำขอกู้เงินสามัญ  ฉุกเฉิน  และพิเศษของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุ้นและหนี้สิน

                   2. จัดทำบัญชีเงินกู้ และทะเบียนหุ้นรายตัวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                   3. คิดเงินปันผลตามหุ้นทุก ๆ   วันสิ้นปีทางบัญชี และทำรายการจ่ายเงินปันผล โดยประสานงานกับฝ่ายจัดเก็บ

                             4. จัดทำรายการหุ้นหนี้คงเหลือ  รายตัวประจำเดือน   และรายหน่วยตรวจสอบกับยอดคุมของฝ่ายบัญชีให้ถูกต้อง

                              5. แจ้งหุ้นหนี้คงเหลือทุก ๆวันที่ 30 มิถุนายน  และ 31 ธันวาคม  ให้สมาชิกและสหกรณ์จังหวัดทราบ

                              6. จัดทำรายการเก็บเงินประจำเดือน

                              7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

                     . พนักงานฝ่ายจัดเก็บ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

                              1. จัดทำสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน

                              2. จัดทำทะเบียนเงินงวดชำระหนี้

                              3. จัดทำใบเสร็จรับเงินประจำเดือน และใบเสร็จรับเงินก่อนกำหนด

                              4. คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกสิ้นปี โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

                              5. จัดทำทะเบียน  สหกรณ์หนังสือกู้เงินสามัญ   ฉุกเฉิน   และพิเศษ

                              6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ถ้าผู้จัดการหรือพนักงานอื่น ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์   ได้รับความเสียหาย  บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  จนครบจำนวน  ในการปฏิบัติหน้าทำ   ผู้จัดการ   พนักงานอื่น ๆ   ต้องกระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์   ตลอดจนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา   ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับ   ระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น          ก็ต้องกระทำตามทางอันสมควรเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์  เพื่อเป็นข้อผูกพัน ให้ผู้จัดการและพนักงานอื่น ๆ ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ด้วย

 

                                   ประกาศ       วันที่    26   มกราคม    2538

                      

                                                            (ลงชื่อ)     ประยงค์   คณาพันธ์

                                                                        (นายประยงค์   คณาพันธ์)

                                                                             ประธานกรรมการ

                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด

 


พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โทร. 0-4545-1581