หน้าหลัก

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย Super User

 

Arrow
Arrow
Slider

puase

เงินรอตรวจสอบ จำนวน 58,410.00 บาท ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินตามประกาศนี้ได้แสดงตัวตนพร้อมหลักฐานใบนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินดังกล่าวคืน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หากพ้นระยะเวลาจะโอนเงินดังกล่าวเข้าทุนสำรองต่อไป

01

 

02

 

03

5    โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกแกนนำประจำปี 2560
2    โครงการอบรมอาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
2    ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
2    ร่วมงานวันเกษียณและมอบชองที่ระลึกแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  รพ.อำนาจเจริญ ชั้น 4
1    โครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
S 12083209      โครงการพบปะสมาชิกแกนนำ  ประจำปี 2560 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  ชั้น 4 รพ.อำนาจเจริญ
S 12083223       โครงการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ประจำปี 2561-2565  วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 
สสจ.อำนาจเจริญ
pic        โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ประจำปี 2561
S 21004296  

โครงการอบรม “หลักสูตรงานในหน้าที่ตาม Job Desciption และการปฏิบัติงานตาม Work Flow Chart”
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25610710 ๑๘๐๗๑๑ 0083  

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกคุณภาพและการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

sh1

ฮิต: 21540