สมาชิก

member3

อัตราเงินกู้

 
 

ติดต่อบัญชีธนาคาร

นาฬิกา

สถิติเข้าชม

261690
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
257
251
985
259805
3146
4492
261690

Your IP: 54.144.84.155
Server Time: 2018-02-22 01:53:27

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์

ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.2) พ.ศ.2560

ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.) พ.ศ. 2560

ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2559

ว่าด้วย การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ.2559

ว่าด้วย  การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558

ว่าด้วย  การพัสดุ 2559

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559

ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ.2557

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 

ว่าด้วย หุ้น (ฉบับแก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2553 

ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2549 

ว่าด้วย การดำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 

ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ พ.ศ. 2546 

ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549 

ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2546 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2538 

ว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2548 

ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2538 

ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2546 

ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2540 

ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 

ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 

ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2538 

ว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2538 

ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2538 

ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม และค่าล่วงเวลา พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 

ว่าด้วย การลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2540 

ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับพนังงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2538 

ว่าด้วย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2538 

ว่าด้วย พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548